By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Genusrådgivare till internationella insatser

  • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Location:
  • Grade: Level not specified
  • Occupational Groups:
  • Closing Date: 2021-11-03

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Genusrådgivare till internationella insatser

Introduction

The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) recruits committed and skilled experts for our humanitarian, resilience and peace support operations worldwide on a daily basis. We have great experience on working together and strengthening other organisations for example the UN and the EU in crisis, conflicts or other disasters.


MSB is opening our roster for Gender Advisors interested in working with us on a humanitarian or resilience operation. When registered on the MSB roster you will continuously receive interesting international job opportunities and invitations to stimulating and valuable trainings and exercises. Prior a mission with us you need to conduct the MSB induction training.

A registration on our roster is initialy for three years. After this period your registration will be evaluated and you may be offered an extended registration.
The MSB highly values the well-being of our staff and whilst on mission you will have access to health and safety support from the MSB 24 hours a day.

The MSB strives to apply gender equality in terms of recruitment to our roster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar dagligen med att stödja andra aktörer genom olika insatser runt om i världen och även i Sverige. Vi har stor erfarenhet av att samarbeta och stärka andra organisationer som exempelvis FN och EU i katastrof- och konfliktsituationer.

MSB öppnar nu resursbasen för Genusrådgivare som är intresserade av att delta i internationella insatser inom humanitärt bistånd, tidig återuppbyggnad eller katastrofriskreducering i katastrof- och konfliktkontexter. Uppdragen ges ofta med kort framförhållning och längd på uppdraget kan variera men oftast är det 6 månader som efterfrågas.
En registrering i resursbasen löper initialt över tre år och som registrerad erbjuds du under denna period delta i förberedande utbildning samt förväntas vara tillgänglig för insatser.
Vi värderar vår insatspersonals välbefinnande högt och du kommer att ha tillgång till stödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats.

MSB strävar efter en jämn könsbalans bland profilerna i vår resursbas.

Genusrådgivaren är en resurs för att säkra att jämställdhets- och mångfaldsaspekter beaktas i MSB:s och partnerorganisationers insatser. Syftet är att bidra till jämställdhet och att genomgående säkra deltagande, tillgänglighet och skydd för insatsens målgrupp. I många fall innefattar uppdraget förändringsarbete och att se till att dessa perspektiv inkluderas i processer, metoder och verktyg – och att främja kapacitetsutveckling av organisationer och individer inom området.

I MSB:s egna insatser agerar genusrådgivaren under insatschef eller projektledare och arbetet kan involvera arbete på plats
i insatsländer eller på distans. Genusrådgivaren kan ge kontinuerligt stöd i hela insatscykeln - från planering till utvärdering –
eller kontrakteras för specifika leveranser.

Duties

Genusrådgivare på insats arbetar ofta med:

*Att genomföra behovsbedömningar och analys för att beakta praktiska och strategiska behov kopplat till jämställdhet. Analysera i vilken utsträckning nuvarande projekt/aktiviteter beaktar och främjar jämställdhet och utsatta gruppers situation och identifiera specifika åtgärder som hanterar behov och brister.

*Att göra kvinnors, mäns, flickors och pojkars och utsatta gruppers behov, kapaciteter och prioriteringar en integrerad del av
insatscykeln. Ge förslag på jämställdhets- och mångfaldsaspekter i insatsens resultatkedja, specifika resultat och indikatorer, aktiviteter, uppföljning och utvärdering. Använda genusmedvetet språk och stödja insamling och analys av könsoch åldersindelad data.

*Att, utifrån den specifika insatskontexten, arbeta med genusperspektiv i relation till andra faktorer (såsom ålder,
funktionsnedsättning, HBTQ etc.) som samverkar och påverkar målgruppens behov, resurser och rättigheter.

*Att utveckla deltagande processer för att öka kvinnors och utsatta gruppers möjlighet att engagera sig i och påverka
insatsen.

*Att integrera könsbaserat våld i insatser inom humanitärt bistånd, återuppbyggnad och katastrofriskreducering utifrån
etablerade verktyg. Säkra att skyddsaspekter kopplat till kön, ålder och relevanta faktorer beaktas i insatsen (inklusive
sexuellt utnyttjande och övergrepp).

*Att facilitera kapacitetsutveckling relaterat till jämställdhet och mångfald för utvalda individer/team/organisationer. Detta kan
involvera att utveckla och ge input på processer, verktyg, styrdokument, att identifiera resurspersoner för
jämställdhet/mångfald, att stötta personal i fält och ge råd. Det kan även innefatta att utveckla och genomföra utbildningar
och workshops och att tidigt planera för överlämning.

*Att koordinera och bygga nätverk och allianser med relevanta aktörer såsom organisationer som representerar kvinnor och
utsatta grupper på olika nivåer t ex: nationella strukturer för kvinnors rättigheter, nationella myndigheter/FN/NGO:s och
givare.

*Att verka för att relevanta instrument används (såsom utvecklingsmålen, UNSCR 1325 & 1820, organisationsspecifika
styrdokument och resurser för jämställdhet och inkluderande program).
*Att dokumentera och disseminera goda exempel och lärdomar.

Qualifications

Experience
*Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom relevant område varav minst 3 år i en drivande roll inom jämställdhetsintegrering.

*Erfarenhet från humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd, katastrofriskreducering eller liknande verksamhet.

*Erfarenhet från att använda och anpassa verktyg, riktlinjer och indikatorer kopplat till jämställdhet i humanitära eller
utvecklingskontexter.

*Förmåga att arbeta praktiskt med genusperspektiv i relation till andra faktorer som påverkar målgruppens situation (t ex
ålder, funktionsnedsättning).

*Kunskap om deltagande metoder relaterat till humanitära/utvecklingsinsatser är meriterande.

*Kunskap om eller erfarenhet från nyckelaktörer inom FN och klustersystemet är meriterande.

*Erfarenhet av kapacitetsutveckling för individer och organisationer är meriterande.

*Kunskap om könsbaserat våld, rättighetsperspektivet och maskulinitetsteori är meriterande.
Education
Universitetsexamen på magisternivå inom genusvetenskap, humanitärt bistånd, mänskliga rättigheter, utvecklingsstudier, katastrofriskhantering, statskunskap eller annat relevant område. En relevant kombination av akademisk utbildning och erfarenhet kan accepteras i avsaknad av magisterexamen. Specifika kurser inom genusvetenskap är önskvärt.
Languages
Flytande engelska är nödvändigt, både i skrift och i tal. Kunskap i franska, arabiska eller något av de övriga officiella FNspråken är meriterande.
Other requirements
Vi söker kvinnor och män med ett starkt engagemang inom humanitärt bistånd och utveckling. Det av stor vikt att
du är intresserad av att arbeta i katastrof- eller konfliktutsatta kontexter. Det är ytterst prioriterat att du förstår, respekterar och agerar inom MSB:s mandat och uppförandekod.

Innan registrering i MSB:s resursbas behöver du fylla i en självskattad hälsodeklaration och innan du anställs för ett internationellt uppdrag måste du genomgå en läkarundersökning hos en legitimerad läkare.

Har du en ordinarie arbetsgivare så bör du informera denne om ditt eventuella engagemang med MSB.

Profile

Vi söker dig som kan:
• Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald och kön i multikulturella miljöer.
• Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden men ändå med god förmåga till flexibilitet.
• Etablera och upprätthålla effektiva och goda arbetsförhållanden med kollegor, chefer och externa samarbetspartners.
• Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift.
• Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.

Contractual conditions

MSB har en jämställdhets- och likabehandlingspolicy för att undvika all form av diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsbalans i MSB:s resursbas och på våra insatser.

MSB:s resursbas innehåller en variation av yrken och kompetenser. En registrering i vår resursbas gäller i 3 år. Du är under perioden själv ansvarig för att alltid ha aktuella uppgifter upplagda i MSB:s personalhanteringssystem, MyPages. Efter 3 år görs en utvärdering och du kan bli erbjuden en förlängd registrering. Det är obligatoriskt att delta på MSB:s introduktionskurs innan insats. Den pågår en vecka och hålls några gånger per år. En mindre lön erhålls.

Att vara insatspersonal hos MSB är en möjlighet till kompetensutveckling parallellt med ditt ordinarie arbete, och du kan komma att erbjudas utbildningar inom ditt kompetensområde. Att vara insatspersonal är en möjlighet att bidra till det svenska biståndsarbetet internationellt.

Att jobba med MSB på insatser betyder att registrerade individer i resursbasen är tillfälligt anställda av MSB. MSB betalar lön och övrigt förmånspaket beroende på insats till personalen, inklusive fri hemresa och tillgång tillstödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats.

Hur du ansöker:
För att söka MSB:s resursbas var vänlig skapa ett konto först på MyPages. Notera att informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV. När du skapat ditt konto och registrerat din CV-information skickar du in din ansökan genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen. Har du redan ett konto på MyPages kan du gå direkt till Apply. Har du problem med MyPages kan du kontakta supporten genom att maila mypages@msb.se

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.
Observera att din ansökan måste vara på engelska.

MSB kommer att hantera ansökningarna löpande under ansökningstiden vilket innebär att vi önskar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen in med din ansökan!
Application deadline
2021-11-03

Point of contact

Hanna Sandström
hanna.sandstrom@msb.se
+46102405073


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.