By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

MSB söker specialister inom könsbaserat våld/Gender Based Violence

 • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Location:
 • Grade: Level not specified
 • Occupational Groups:
  • Women's Empowerment and Gender Mainstreaming
  • Gender-based violence
  • Drugs, Anti-Money Laundering, Terrorism and Human Trafficking
 • Closing Date: 2021-11-03

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

MSB söker specialister inom könsbaserat våld/Gender Based Violence

Introduction

The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) recruits committed and skilled experts for our humanitarian, resilience and peace support operations worldwide on a daily basis. We have great experience on working together and strengthening other organisations for example the UN and the EU in crisis, conflicts or other disasters.

MSB is opening our roster for GBV Specialists interested in working with us on a humanitarian and resilience missions. When registered on the MSB roster you will continuously receive interesting international job opportunities and invitations to stimulating and valuable trainings and exercises. Prior a mission with us you need to conduct the MSB induction training.

A registration on our roster is initialy for three years. After this period your registration will be evaluated and you may be offered an extended registration. Deployed as a GBV Specialist, the mission lenght normally is 6 months with a few weeks preparation prior to the mission.

The MSB strives to apply gender equality in terms of recruitment to our roster.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar dagligen med att stödja andra aktörer genom olika insatser runt om i världen och även i Sverige. Vi har stor erfarenhet av att samarbeta och stärka andra organisationer som exempelvis FN och EU i katastrof- och konfliktsituationer.

MSB öppnar nu resursbasen för Specialister inom könsbaserat våld som är intresserade av att delta i internationella insatser inom humanitärt bistånd, tidig återuppbyggnad samt katastorfriskreducering. En registrering i resursbasen löper initialt över tre år och som registrerad erbjuds du under denna period delta i förberedande utbildning samt förväntas vara tillgänglig för insatser. Som GBV-specialist är det vanligt att insatserna varar i ca 6 månader och att avresa sker med kort varsel. Vi värderar vår insatspersonals välbefinnande högt och du kommer att ha tillgång till stödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats.

Program inom könsbaserat våld i humanitära och återuppbyggnadskontexter involverar flera sektorer och syftar till att stödja våldsutsatta, stärka deras egenmakt och förebygga negativa, långsiktiga konsekvenser. Program för att förebygga och hantera könsbaserat våld involverar samarbete mellan många olika aktörer, såsom: värdsamhällen, icke-statliga organisationer, statliga aktörer och deras samarbetsorganisationer, FN-organisationer och andra nationella och internationella organisationer. Beroende på kontext och mandat hos efterfrågande organisation kan specialisten komma att arbeta med olika aktörer på lokal, nationell eller regional nivå.
Duties

Arbetsuppgifter:

GBV-specialister kan komma att arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter inom området, allt från att samla in och söka
information till analys, planering av fortsatt arbete, genomförande och slutligen överlämnande till mottagande organisation.
Nedan ett antal exempel på arbetsuppgifter och ansvar inom området könsbaserat våld.

• Utveckla, implementera och upprätthålla inhämtning, analys och hantering av data, information och kunskap.
• Ge stöd till formulering, design, planering och utvärdering av projekt och verktyg.
• Utveckla standardrutiner och förbättra procedurer för omhändertagande av våldsutsatta.
• Utveckla, genomföra och leda utbildningar inom förebyggande och hantering av könsbaserat våld i kriser för intern personal, målgrupper bland drabbad befolkning, samarbetsorganisationer och andra aktörer.
• Delta i framtagandet av samt använda påverkans- och kommunikationsstrategier för att förebygga och hantera
könsbaserat våld.
• Främja inkludering av kunskaper om könsbaserat våld i humanitära strategier, dokument och program.
• Säkerställa att det finns program för barn och ungdomar som syftar till att förebygga könsbaserat våld.
• Arbeta för att skapa indikatorer och mål som främjar organisationers ansvar gentemot den drabbade befolkningen i syfte att kunna följa förbättringar av service i olika sektorer (inklusive klinisk och psykosocial service) – i motsats till att mäta antal våldsutsatta som fått stöd.
• Utveckla partnerskap för informationshantering, påverkansarbete och koordinering med samarbetsorganisationer, civilsamhället, det nationella systemet för kvinnorättsfrågor, regeringsaktörer och andra relevanta aktörer.
• Skriva rapporter och dokumentera lärdomar.
• Säkra att förebyggande och hantering av könsbaserat våld beaktas adekvat och integreras som en tvärgående fråga i den humanitära responskontexten.

Qualifications

Experience
Vi söker dig som har flera års professionell erfarenhet inom området könsbaserat våld. Du har sannolikt kunskaper sedan tidigare om hur en stärker individers och/eller organisationers kapacitet att förebygga och hantera könsbaserat våld. Du bör ha kunskaper om metoder för att engagera och mobilisera lokalsamhälle i syfte att effektivt genomföra ett projekt inom området. Erfarenhet från fältverksamhet i dessa typer av miljöer är mycket positivt.
Kunskap om nyckelfaktorer för riskgrupper, om jämställdhet, bidragande faktorer och orsaker till könsbaserat våld, samt förmåga att beskriva kontextanpassade aktiviteter och att använda relevanta verktyg (t ex IASC GBV guidelines) för att förebygga och svara upp mot könsbaserat våld.

Erfarenhet från humanitära och utvecklingskontexter, särskilt inom program för att förebygga och hantera könsbaserat våld och eller program som stödjer våldsutsatta barn och förebygger könsbaserat våld är meriterande. Kunskap om metoder relaterat till
humanitära/utvecklingsinsatser är meriterande och givetvis egna erfarenheter från insatser. Kunskap om och erfarenhet från nyckelaktörer inom FN och klustersystemet likaså.
Education
Universitetsexamen, gärna en magisterexamen, inom socialt arbete, folkhälsa, andra relevanta samhälls- eller hälsodiscipliner, psykologi, mänskliga rättigheter eller annat relevant område. En relevant kombination av akademisk utbildning och erfarenhet kan accepteras i avsaknad av examen.
Languages
Flytande engelska är nödvändigt, både i skrift och i tal. Kunskap i franska, arabiska eller något av de övriga officiella FNspråken är meriterande.
Other requirements
De allra flesta insatserna är i medel- och högriskländer så som till exempel Nigeria, Afghanistan, Sudan, Sydsudan, Centralafrikanska Republiken och Syrien, vilket innebär att du som söker behöver ha en vilja och förmåga att arbeta under dessa, ofta krävande, förhållanden. Det typiska uppdraget är en "non-family duty station".

Följande egenskaper/färdigheter är viktiga för en GBV-specialist:
• Förmåga att använda emotionell intelligens, som inkluderar empati och att aktivt lyssna och kommunicera med respekt.
• Stor flexibilitet och förmåga att arbeta och hitta kreativa lösningar under svåra förhållanden där fokus ofta skiftar på grund av ändrade prioriteringar och där resurser kan vara begränsade.
• Förmåga att ha både ett praktiskt och ett analytiskt tillvägagångssätt kring uppgifter och problem.
• Välutvecklad social förmåga, att kunna arbeta i en multikulturell miljö med respekt och finkänslighet.
• Du besitter en hög nivå av professionalism och en förmåga att koordinera och att proaktivt etablera och upprätthålla goda
relationer med kollegor, chefer och externa partners så som t.ex. FN organisationer, civila samhället, myndigheter och den
lokala befolkningen.
• God kunskap om och vana av att arbeta med Microsoft Office.

Innan registrering i MSB:s resursbas behöver du fylla i en självskattad hälsodeklaration. Om du sedan rekryteras till en internationell insats beöver du även genomgå en hälsoundersökning innan avfärd.

Har du en ordinarie arbetsgivare så bör du informera denne om ditt eventuella engagemang med MSB.

Profile

Vi söker dig som kan:
• Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald och kön i multikulturella miljöer.
• Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden men ändå med god förmåga till flexibilitet.
• Etablera och upprätthålla effektiva och goda arbetsförhållanden med kollegor, chefer och externa samarbetspartners.
• Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift.
• Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.

Vi söker dig med ett starkt engagemang inom humanitärt bistånd och utveckling. Det av stor vikt att du är intresserad av att
arbeta i katastrof- eller konfliktutsatta kontexter. För oss är det viktigt att du förstår, respekterar och agerar utifrån MSB:s
mandat och uppförandekod. MSB har en jämställdhets- och likabehandlingspolicy för att undvika all form av diskriminering.
Vi strävar efter en jämn könsbalans i MSB:s resursbas och på insatser.

Contractual conditions

MSB har en jämställdhets- och likabehandlingspolicy för att undvika all form av diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsbalans i MSB:s resursbas och på våra insatser.

MSB:s resursbas innehåller en variation av yrken och kompetenser. En registrering i vår resursbas gäller i 3 år. Du är under perioden själv ansvarig för att alltid ha aktuella uppgifter upplagda i MSB:s personalhanteringssystem, MyPages. Efter 3 år görs en utvärdering och du kan bli erbjuden en förlängd registrering. Det är obligatotiskt att delta på MSB:s introduktionskurs innan insats. Den pågår i en vecka och den hålls några gånger per år. Unde kursen erhålls en mindre lön.

Att vara insatspersonal hos MSB är en möjlighet till kompetensutveckling parallellt med ditt ordinarie arbete, och du kan komma att erbjudas utbildningar inom ditt kompetensområde. Att vara insatspersonal är en möjlighet att bidra till det svenska biståndsarbetet internationellt.

Att jobba på insats för MSB betyder att man är tillfälligt anställd av MSB. MSB betalar lön och övrigt förmånspaket beroende på insats till personalen, inklusive fri hemresa och tillgång tillstödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats.


Hur du ansöker:
För att söka MSB:s resursbas var vänlig skapa ett konto först på MyPages. Notera att informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV. När du skapat ditt konto och registrerat din CV-information skickar du in din ansökan genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen. Har du redan ett konto på MyPages kan du gå direkt till Apply. Har du problem med MyPages kan du kontakta supporten genom att maila mypages@msb.se

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. Observera att din ansökan måste vara på engelska. MSB kommer att hantera ansökningarna löpande under ansökningstiden vilket innebär att vi önskar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen in med din ansökan!
Application deadline
2021-11-03

Point of contact

Hanna Sandström
hanna.sandstrom@msb.se
+46102405073


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.