By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies. Read our privacy policy

Team Leader for a Capacity Development Project in Indonesia

 • Organization: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Location:
 • Grade: Junior
 • Occupational Groups:
  • Education, Learning and Training
  • Project and Programme Management
  • Managerial positions
 • Closing Date: 2021-05-17

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.

Team Leader for a Capacity Development Project in Indonesia

Introduction

MSB, in consortium with the Estonian Rescue Board (ERB), has launched a collaborative project with the ASEAN Coordination Centre for Humanitarian Assistance in Disaster Management (AHA Centre) in Indonesia. The project, titled “Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER)”, aims to strengthen the capacity of ASEAN and its member states to jointly respond to crises and disasters in the region. It is funded by EU DEVCO with co-finance from MSB. The project will support the further development of technical capacity in monitoring, preparing and responding to disasters as well as on institutional capacity of the AHA Centre.

MSB is now looking for a Team Leader to be stationed in Jakarta, Indonesia, for 2 years (full-time position) with start in August 2021.

MSB, i konsortium med Estonian Rescue Board (ERB), har inlett ett samarbete med ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) i Indonesien. Projektet ”Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER)” är finansierat av EU DEVCO med delfinansiering från MSB. Projektet syftar till att stärka ASEAN:s kapacitet att effektivt kunna hantera kriser och katastrofer i regionen. Projektet ska utveckla centrets tekniska kapacitet kring övervakning, beredskap och respons. Det ska även bidra till stärkt institutionell kapacitet.

Med anledning av detta söker MSB nu en Teamledare, med stationering i Jakarta, Indonesien, på heltid under ca 2 år. Tillträde augusti 2021.

Duties

SWEDISH
- Leda det dagliga arbetet i fält och arbetsleda de tematiska experterna;
- Samarbeta med AHA Centre i planeringen, förberedelsen, genomförandet och överlämnandet av projektet.
- Stödja och följa upp kapacitetsutveckling av AHA Centre mellan projektaktiviteter;
- Vägleda MSB/ERB-personal och experter som arbetar med aktiviteter och mål i aktivitetsplanen, för att säkerställa att arbete genomförs i tid och med hög kvalitet;
- Ansvara för integrering av tvärgående perspektiv såsom jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljö;
- Löpande följa upp och rapportera gällande projektets genomförande utifrån identifierade mål och förväntade resultat och enligt uppföljningsramverk;
- Analysera, ge råd och information till konsortiet (MSB/ERB) om behov och kapacitet inom projektet;
- Vara projektets representant i olika offentliga sammanhang, samt bidra till planering och utförande av arbete med kommunikation och projektets synliggörande (visibility)
- Säkerställa att rekommendationer från regelbundna revisioner eller strategisk styrning från MSB implementeras;
- Utifrån de arbetssätt och krav som MSB ställer på den internationella insatsverksamheten, ansvara för löpande administration samt säkerställa att detta uppfyller EU:s krav på dokumentation och uppföljning;
- Samverka med nationella och internationella partners för att undvika dupliceringar i arbetet och säkra att projektet är i linje med andra pågående initiativ;
- Fortlöpande bidra till att identifiera kompetensförsörjningsbehov inom projektet;
- I övrigt bistå MSB med nödvändiga uppgifter för att säkerställa projektets resultat och genomförande.

ENGLISH
- Lead the daily operations in the field and supervise the thematic experts;
- Collaborate with the AHA Centre on the planning, preparation, implementation and hand-over of the project results.
- Support and monitor capacity development of the AHA Centre in between project activities;
- Guide MSB / ERB staff and experts working on activities and goals in the activity plan, to ensure that their work is carried out on time and with high quality;
- Responsibility for integrating cross-cutting issues such as equality, human rights and the environment;
- According to the monitoring framework, continuously follow-up and report on the project's implementation based on the identified goals and expected results;
- Provide professional advice, analysis and information on project needs & capabilities to the consortium (MSB / ERB);
- Represent the project at various networks and contribute to planning & execution of communications activities. Contribute to work with project's visibility.
- Ensure that recommendations from regular audits or strategic management from MSB are implemented;
- Responsibility for ongoing administration, based on the working methods and requirements that MSB imposes on international operations, and ensure that this meets the EU's requirements for documentation and follow-up;
- Collaborate with national and international partners to avoid duplication of work and ensure that the project is in line with other ongoing initiatives;
- Contribute to the identification of skills supply needs within the project;
- Assist MSB with other tasks necessary to ensure project's results and implementation

Qualifications

Experience
SWEDISH
Sökanden till tjänsten som teamledare förväntas uppfylla följande krav:
- Dokumenterad erfarenhet inom område katastrofriskreducering och/eller krishantering.
- Minst 4 års erfarenhet av arbete som teamledare, erfarenhet av arbete med krishanteringsfrågor på strategisk nivå;
- Tidigare erfarenhet av att driva arbete med organisationsförändring;
- Erfarenhet av internationellt samarbete och exponering mot multikulturella miljöer;
- Erfarenhet av olika aspekter av EU:s civilskyddsmekanism (UCPM);
- Erfarenhet av samarbete inom katastrofriskreducering/-hantering med något av ASEAN-länderna är meriterande.

ENGLISH
A successful candidate is expected to possess the following:
- Demonstrated professional experience in the field of Disaster Management and/or Crisis Response;
- At least 4 years of working experience as a team leader, progressively responsible experience of work with crisis management issues at strategic level;
- Proven experience of implementation of major organisational changes;
- Demonstrated experience with various aspects of the EU Civil Protection Mechanism;
- Proven experience in international cooperation and of working in multicultural environments;
- Experience in cooperation activities in the field of disaster risk management with any of the ASEAN countries would be an asset
Education
SWEDISH
Universitetsutbildning inom internationella relationer, katastrofriskreducering, krishantering, organisationsutveckling eller annat relevant område är ett krav. Deltagande i en eller flera UCPM-kurser.

ENGLISH
University degree in International Relations, Disaster Management, Business Studies, Organisational Development or other relevant field is a requirement. Participation in training courses within EU Civil Protection Mechanism.
Languages
Fyll i textSWEDISH
Flytande engelska (i tal och skrift) är ett krav. Språkkunskap i ett eller flera språk inom ASEAN-länderna är meriterande.
Utvecklad förmåga att skriva rapporter p engelska.

ENGLISH
Fluency in English (both oral and written) is mandatory, knowledge of one or several languages of beneficiary countries would be an asset.
Highly developed skills in technical writing in English, report writing.
Other requriements
SWEDISH
Som teamledare förväntas du besitta goda kunskaper om EU:s civilskyddsmekanism, stor ledarskapsförmåga, och erfarenhet av att bygga partnerskap. Vidare krävs kreativitet, god social kompetens, en stark kommunikativ förmåga och respekt för andras kulturella bakgrund och uppfattning. Tjänsten har en tydlig strategisk prägel vilket ställer höga krav på strategiskt tänkande samt kvalitativ rapportering.
Enligt regler för EU-finansierade projekt, du måste erhålla medborgarskap av ett EU-land för att vara relevant för denna tjänst.

ENGLISH
In order to be considered for the positon as Team leader the candidate should possess good knowledge about the EU Civil Protection Mechanism, as well as demonstrate leadership ability in the context of partnership building and consensual decision-making. Excellent management, interpersonal, presentation skills, cultural, and gender sensitivity are required for this post. Due to the strategic character of this position and importance of qualitative reporting, we expect the candidate to have a strong strategic and creative mind-set and excellent reporting skills.
According to the rules for EU-funded projects, only citizens of EU-countries can be considered for this position.

Profile

SWEDISH
Arbetet som teamledare ställer höga krav strategiskt tänkande, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Det kräver även en stark vilja att ta ansvar för projektet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att bidra till en organisations utveckling och förändring. Arbetet kräver en förmåga att visa hänsyn till eventuella kulturella olikheter, samt en kunna bemöta kollegor och partners med takt och respekt.

ENGLISH
The work as Team leader requires a strategic mind-set, good judgment, strong work capacity and independence.
It also requires a strong sense of responsibility for the project. The candidate is expected to share our desire to contribute to the capacity development of another organisation, to demonstrate cultural sensitivity as well as to interact with colleagues and partners in a tactful and respectful manner

Contractual conditions

SWEDISH
Att delta i internationella insatser för MSB innebär att du är tillfälligt anställd av MSB. MSB betalar lön samt ersättning och förmånspaket till fältpersonal i internationell verksamhet. Ersättning från MSB ges även vid deltagande i introduktions- och specialistutbildningar. En utvärdering genomförs efter utfört uppdrag. Det kan resultera i ett erbjudande att ingå i MSB:s resursbas. Den som ingår i MSB:s resursbas får regelbundet information om lediga internationella tjänster och inbjudningar till utbildningar och övningar. Registrering i resursbasen gäller i tre år. Efter denna period genomförs en utvärdering vilket kan leda till en förlängd registrering i resursbasen. Samtlig personal som deltar i MSB:s insatser eller ingår i resursbasen behöver delta i MSB:s introduktionsutbildning och eventuella specialutbildningskurser.

ENGLISH
Working with the MSB on international operations means that you are temporarily employed by MSB. MSB pays salary as well as a comprehensive allowances and benefits package to field staff on international operations. In addition, participants on induction training and relevant specialist training courses receive remuneration from MSB. If you are selected for this mission, an evaluation will be made after the project implementation. The evaluation may result in an offer to be registered in the MSB roster, which means broader opportunities to receive mission requests as well as participation in various trainings and exercises. The registration in the MSB roster is valid for 3 years. After this period there is an opportunity for extension should you have passed a new evaluation process. All the personnel taking part in MSB missions as well as the individuals registered in the roster are obliged to attend the MSB Induction Course and other mandatory profile specific trainings.

HOW TO APPLY:
MSB applies a policy of equal opportunities to avoid any form of discrimination. We strive for gender balance and qualified women are strongly encouraged to apply.

If you wish to apply for the position please press the apply button and register your details on MyPages. Please note, the information provided on MyPages will form the basis for your CV. After registering on MyPages do not forget to apply for the position by submitting your application through MyPages.

As applicant, it is your responsibility to document our skills in a way that allows an objective and qualitative assessment. MSB is a government agency subject to the principle of public access to official records. This means that if someone requests copies of application documents, we are obliged to disclose them
Application deadline
2021-05-13

Point of contact

Anastasia Ezerets
Anastasia.Ezerets@msb.se
0046 102405188


We do our best to provide you the most accurate info, but closing dates may be wrong on our site. Please check on the recruiting organization's page for the exact info. Candidates are responsible for complying with deadlines and are encouraged to submit applications well ahead.
Before applying, please make sure that you have read the requirements for the position and that you qualify.
Applications from non-qualifying applicants will most likely be discarded by the recruiting manager.
Apply

What does it mean?

Click "SAVE JOB" to save this job description for later.

Sign up for free to be able to save this job for later.